§ 1. Foreningens navn er ØBI´s Venner

§ 2. Foreningen formål er at støtte ØBI og virke idrætten i ØBI

§ 3. Foreningen optager både aktive og passive medlemmer

§ 4. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen

§ 5. Bestyrelsen består af 3 medlemmer valgt for 2 år af gangen, og vælges fortrinsvis udenfor ØBI´s bestyrelse og udvalg

§ 6. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær og afgår efter tur, således at et medlem afgår på ulige årstal og 2 medlemmer afgår på lige årstal. Aktivitetsudvalget udpeger 2 medlemmer.

§ 7. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal og indvarsles 8 dage før med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab ved kassereren
4. Indkomne forslag
5. Valg af 2/1 bestyrelsesmedlemmer
6. valg af suppleant til bestyrelsen
7. valg af revisor
8. valg af revisorsuppleant
9. Eventuelt

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens skøn, eller når mindst 20 % af medlemmerne indgiver skriftlig begæring herom til formanden, med angivelse af forhandlingsemne. En sådan generalforsamling skal indkaldes med det normale 8 dages varsel.

§ 9. Enhver lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset det fremmødte medlemsantal. Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling og kræver, at mere end halvdelen af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.

§ 10. Generalforsamlingen vælger 1 revisor for en periode på 1 år, samt en revisorsuppleant. Revisoren gennemgår årsregnskabet og påser at beholdningerne er til stede, hvorefter regnskabet fornyes med revisorpåtegning.

§ 11. Opløsning af foreningen kan kun ske ved beslutning på en generalforsamling. Der kræves at 75 % af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.

§ 12. Ved opløsning af foreningen overtager ØBI dens formue og eventuelle aktiver, men ikke dens passiver.
 
Således vedtaget på stiftende generalforsamling, afholdt torsdag d. 16/12-1982
 

 
Øster Brønderslev Idrætsforening | Elmevej 122 | 9700 Brønderselv | | CVR: 19050017