Danmarks Dejligste forening 

Værdigrundlag og politik


Alkohol

ØBI vil gerne være med til at vise holdninger

Det er for klubben ikke et spørgsmål om at prædike om total afholdenhed, men et spørgsmål om at have en indstilling til at omgås alkohol på en sund og fornuftig måde.
Ved at sætte en alkoholpolitik på benene forpligtiger vi samtidig hinanden til at tage emnet op med spillerne i klubben. Derigennem håber vi at kunne være med til at præge de unge i retning af at få et sundt og fornuftigt forhold til alkohol.

 

Formål:

·         At Bidrage til at give medlemmerne i klubben et fornuftigt forhold til indtagelse af alkohol og advare mod rusmidler.

·         At give medlemmerne ansvarsbevidsthed i forhold til modspillerne, medspillerne og den enkelte spiller selv.

·         At give medlemmerne en bevidsthed om indtagelse af alkohol og dennes virkning på kroppen.

·         At give de unge et positivt alternativ til steder, hvor alkohol og andre euforiserende stoffer ikke er i centrum.

 

Retningslinjer/regelsæt for ydelse af alkohol og rusmidler

·         Det er ikke tilladt at medbringe øl, alkohol eller andre rusmidler på klubbens område.

·         Der udskænkes ikke øl/alkohol til personer under 18 år.

·         Der må ikke medtages glasflasker i omklædningsrummene.

·         Personer, der møder beruset op til træning/kamp, bortvises – ved unge under 18 år kontaktes forældrene.

·         Hvis andre hold har øl/alkohol med, kan vi ikke tillade, at de kommer ind i vore lokaler og drikker.

·         ØBI forventer, at klubbens tillidsfolk optræder ædrueligt og etisk korrekt under udførelse af lederopgaver i ØBI. Hvis klubbens ledelse observerer eller på anden måde bliver gjort opmærksom på, at en person under udførelse af lederopgaver i ØBI optræder i påvirket tilstand, vil pågældende blive kontaktet af ØBI’s ledelse og gjort bekendt med ØBI’s alkoholpolitik. I gentagelsestilfælde vil personen blive frataget sine hverv i ØBI.

·         Bestyrelsen forventer, at klubbens ledere og medlemmer erkender, at de har et ansvar for, at klubbens alkoholpolitik efterleves. Hvis en leder eller et medlem observerer, at en tillidsperson eller en anden person handler i strid med klubbens alkoholpolitik, er det foreningens håb, at denne vil meddele sin viden videre til foreningens ledelse, så denne kan handle i overensstemmelse med foreningens alkoholpolitik.

·         Alle sager omhandlende alkohol- og rusmiddelpolitik behandles på bestyrelsesniveau.

 

Udskænkning og nydelse af alkohol ved lukkede medlemsarrangementer kan dog accepteres, hvis det sker på følgende betingelser:

·         Det er ikke tilladt at medbringe alkohol til arrangementer.

·         Udskænkning må kun finde sted, hvis dette i forvejen er synliggjort i indbydelsen.

·         Den enkelte deltager er ansvarlig for sin egen alkoholindtagelse.

·         Hvor et arrangement kræver spiritusbevilling, skal reglerne for denne overholdes.

·         Overtrædelse af reglerne vil medføre øjeblikkelig bortvisning eller hjemsendelse fra det pågældende arrangement (forældrene kontaktes, hvis den unge er under 18 år).

 

Retningslinjer for trænere/ledere

·         Ved ansættelse af trænere/ledere informeres de om foreningens alkoholpolitik.

·         Kopi af regelsæt udleveres.

·         Det kræves at emnet tages op af træner/leder på mindst et forældre-/spillemøde om året.

·         Trænere/ledere har bemyndigelsen til at bortvise påvirkede idrætsudøvere.

·         Hovedbestyrelsen informeres.

Trænere/ledere/kioskpassere har bemyndigelse til at påtale med berigelsen af drikkevarer i foreningen/omklædningsrum. Hvis påtale ikke efterleves, informeres hovedbestyrelsen.

Kørsel
Vi har som klub og forældre et fælles ansvar for vores børns sikkerhed.

·     Al kørsel til kamp og stævner skal selvfølgelig foregå i ædru/upåvirket tilstand.

·     Alle passagerer skal fastspændes i hver sin sikkerhedssele.

Disse regler skal overholdes
Det er den på dagen udpegede holdansvarlig, der sikrer dette.

Det kan være:

·         Træner

·         Holdleder

·         Udpeget forælder

Opstår der tvivl om, at ovenstående overholdes, skal der findes en anden chauffør/bil.
Hvis andre muligheder ikke forefindes, kan buskørsel tillades. Henvendelse til Jørns Busrejser tlf. 98 82 39 43.

 

Pædofili

ØBI accepterer ikke pædofili.

 

Målsætning

Målsætningen med politikken er at skabe en god idrætsforening:

·         Hvor alle arbejde for, at der ikke opstår situationer, hvor pædofili kan forekomme i det daglige.

·         Hvor åbenhed erstatter fortielse og misforstået loyalitet.

 

Forebyggelse

På alle med tilknytning til ØBI, som har omgang med børn under 15 år, er der indhentet en pædofili-attest.
Ved mistanke kontaktes ØBI’s formand, som herefter følger op med en evt. politianmeldelse og bortvisning fra klubben til følge.

Der opfordres til at trænere, hjælpetræner og holdledere udviser takt og tone ved omgang med børn og unge i forbindelse med f.eks. bad og omklædning. Intet unødvendigt ophold i omklædningsrum, undgå at være alene med en bestemt.

Dette er ikke for at overvåge hverken trænere, hjælpetrænere eller holdledere men skal ses som en forebyggende foranstaltning.

Derfor forlanger/forventer Øster Brønderslev Idrætsforening, at der bliver underskrevet en samtykkeerklæring om indhentning af pædofili-erklæring af alle trænere, hjælpetrænere og holdledere, som har med børn under 15 år at gøre. Dette gøres som en præventiv foranstaltning, da det er strafbart at have samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år (jf. straffelovens § 222, 224 g 225).

Der bliver indhentet pædofili-attest på alle trænere, hjælpetrænere og holdledere over 15 år, der har omgang med børn under 15 år.

Skulle der findes en pædofili-anmeldelse på en evt. ansøger til ØBI, vil vedkommende ikke blive ansat i ØBI.

Skulle der opstå begrundet mistanke, kan der rettes henvendelse til formanden for ØBI, som herefter kan hjælpe dig videre. Formanden vil behandle din henvendelse fortroligt og ikke videregive dine oplysninger til andre uden din samtykke.

Konsekvensen kan være en politianmeldelse, og vedkommende vil blive bortvist fra klubben.

 

Æresmedlemmer

Politik for udnævnelse af æresmedlemmer i ØBI.

Udnævnelse.

Hovedbestyrelsen vurderer og udnævner æresmedlemmer.

Indstilling.

Medlemmer/frivillige kan indstilles af bestyrelse eller af andre medlemmer.

Vurderingskriterier.

Et medlem/frivillig, som indstilles skal have påtaget sig et ansvar eller udført en opgave i forhold til foreningens virke på en positiv, engageret og loyal måde, normalt gennem et eller flere årtier.

Et æresmedlem udviser en vedvarende interesse for ØBI s aktiviteter.

Det skal være en person, der har blåt blod i årerne; ikke på grund af adelighed, men fordi ØBI som helhed, klubbens aktiviteter og medlemmer er en integreret del af denne person.

En person, der lever, ånder og agerer som en ægte ØBI´er.

 

ØBI s Hovedbestyrelse

Bliv medlem

Opret dig som medlem af ØBI for at kunne betale dit kontingent. Start lige her!

 

Bliv medlem

Sponsorer


Kalender
Besøg vores side
ØBI | Elmevej 122 | 9700 Brønderslev | Tlf.: +4540998341