Danmarks Dejligste forening 

Vedtægter


VEDTÆGTER FOR ØSTER BRØNDERSLEV IDRÆTSFORENING
1.    Foreningens navn er Ø. Brønderslev Idrætsforening (ØBI), stiftet den 25. april 1925. Foreningens hjemsted er Ø. Brønderslev. Foreningens formål er at fremme sporten i Ø. Brønderslev.
2.    Foreningen består af Aktive og Passive medlemmer. Medlemmer over 16 år har stemmeret. Forældre til aktive medlemmer under 16 år råder over en stemme.
3.    Kontingent betales i rater fastsat af hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen kan nægte medlemmer, der står i kontingentrestance, adgang til at spille på hold.
4.    Såfremt hovedbestyrelsen finder det påkrævet på grund af usømmelig optræden eller lignende, kan såvel aktive som passive medlemmer ekskluderes af foreningen. Evt. idømmes karantæne for et nærmere fastlagt tidsrum.
5.    Hovedgeneralforsamlingen, der er højeste myndighed afholdes hvert år i inden udgangen af april måned. Hovedgeneralforsamlingen indkaldes med mindst 10 dages varsel og er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af hovedbestyrelsen, eller når mindst 20 % af de stemmeberettigede indsender skriftlig anmodning med opgivelse af emne til hovedbestyrelsen. Med mindst 10 dages varsel og er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal.
6.    På generalforsamlingen vælges en dirigent, der leder forhandlingerne. Forsamlingen afgør i hvert enkelt tilfælde, om afstemningen skal foregå skriftlig eller på anden måde. Forslag, der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, skal være hovedbestyrelsen i hænde senest 7 dage før.
7.    Alle generalforsamlinger holdes samme aften i følgende rækkefølge: Hovedbestyrelsen, Fodbold, Håndbold, Gymnastik/Fitness/Styrketræning/Frivægtstræning, E-sport, Krolf.
8.    Dagsorden for hovedgeneralforsamlingen skal mindst omhandle følgende:
          a. Valg af dirigent, Valgt for samtlige generalforsamlinger.
          b. Formandens beretning.
          c. Kassereren oplæser og fremlægger det reviderede regnskab, til godkendelse.
          d. Valg af formand/kasserer.
          e. Valg til hovedbestyrelsen.
          f. Valg af 2 suppleanter til hovedbestyrelsen.
          g. Valg af revisor
          h. Valg af suppleant for revisor.
          i. Valg af 2-3 medlemmer til arrangementsudvalg. Valgt for 2 år
          j. Indkomne forslag.
          k. Eventuelt
9.    Hovedbestyrelsen, der består af 5 medlemmer, vælges for to år af gangen således, at formanden og 2 medlemmer vælges i lige år, og kassereren og 1 medlem vælges i ulige år.
10.  På efterfølgende hovedbestyrelsesmøde konstituerer bestyrelsen sig med næstformand og sekretær
11.  I retsforhold tegnes foreningen af formand og kassereren / eller 3 bestyrelsesmedlemmer. Evt. optagelse af lån, i foreningens anlæg og bygninger, kan kun finde sted efter, godkendelse af foreningens medlemmer på en ekstraordinær generalforsamling. Med mindst 2/3 del af de tilstedeværende stemmer.
12.  Hovedbestyrelsen forestår ledelsen af foreningen og træffer afgørelser i alle fællesanliggender og alle spørgsmål vedrørende foreningens daglige økonomi. Hovedbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne kan nedsætte mindre udvalg til at bistå med specielle opgaver. Hovedbestyrelsen skal altid godkende udvalgene og deres opgaver.
13.  Formanden sammenkalder til hovedbestyrelsesmøder. Formanden repræsenterer foreningen udadtil. I formandens fravær overtager næstformanden funktionerne og er i øvrigt formanden behjælpelig med ledelsen af foreningen. Ved hovedbestyrelsesmøder er formandens stemme afgørende ved stemmelighed. Afdelingsformændene eller dennes stedfortræder, deltager på hovedbestyrelsesmøderne med stemmeret.
14.  Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Kassereren skal dog føre bog over foreningens indtægter og udgifter, samt aflægge et årligt regnskab, der oplæses og fremlægges for hovedgeneralforsamlingen, efter at være gennemgået af revisionen.
15.  Kassereren kan ikke uden hovedbestyrelsens samtykke hæve foreningens midler, som indestår på sparekasse- eller bankbog.
16.  Foreningen består p.t. af 5 afdelinger
            a. Fodboldafdeling
            b. Håndboldafdeling
            c. Gymnastik/Fitness/Styrketræning/Frivægtstræning/Løb
            d. E-sport
            e. Krolf
17.  Hver afdeling består af en afdelingsbestyrelse, bestående af mindst 3 medlemmer. Der vælges for 2 år af gangen. 2 af medlemmerne i afdelingsbestyrelsen afgår i lige år, mens de øvrige afgår i ulige år. Den ansvarlige for afdelingsbestyrelsen er afdelingsformanden.
18.  Afdelingernes generalforsamlinger afholdes samme aften som hovedgeneralforsamlingen, dvs. hvert år inden udgangen af april måned, og konstitueringen af afdelingsudvalgene skal ske inden den 15. maj samme år.
19.  Dagsorden for afdelingsgeneralforsamlingerne skal mindst omhandle følgende:
a. Afdelingsformandens beretning. Skal sendes pr. mail til hovedbestyrelsens sekretær senest dagen før generalforsamlingens.
b. Valg af afdelingsbestyrelse
c. Valg af mindst to suppleanter. (generalforsamlingens deltagere kan give lov til at finde disse senere, hvis ikke personerne er fundet inden generalforsamlingen).
d. Indkomne forslag.
e. Eventuelt.
20.  Afdelingsbestyrelserne forestår daglig ledelse af hver afdeling efter de retningslinjer som generalforsamlingen og hovedbestyrelsen anviser. Afdelingsbestyrelserne har ansvaret for, at de sportslige aktiviteter afvikles bedst muligt, foretager indstilling til hovedbestyrelsen om ansættelse af lønnede trænere, fordeler i samarbejde med de øvrige afdelinger trænings tider og træningspladser, træffer afgørelse om tilmelding af turneringshold, deltagelse i stævner, ansøgning til hovedbestyrelsen om større anskaffelse af materiel og rekvisitter med videre. Ligeledes skal afdelingsbestyrelserne sikre, at der til hvert hold er knyttet trænere og ledere.
21.  Afdelingsbestyrelsen udarbejder årligt driftsbudget, til godkendelse i hovedbestyrelsen.
22.  Ændring af foreningens vedtægter, kan kun finde sted på en ekstraordinær generalforsamling, som indkaldes med mindst 10 dages varsel. Og er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal.
23.  Ø. Brønderslev Idrætsforening kan ikke opløses uden en vedtagelse på to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger.
24.  Såfremt en opløsning bliver aktuel, skal foreningens midler indsættes i Sparekassen på en særlig konto under administration af Idrætssamvirke i op til 5 år.
25.  Er foreningen ikke genoprettet inden udløb af de 5 år, overgår beløbet til en fond til fordel for de øvrige medlemsforeninger i Idrætssamvirket.
 
Således vedtaget på Ekstraordinær generalforsamling den 4. marts 2020
 
 
Bliv medlem

Opret dig som medlem af ØBI for at kunne betale dit kontingent. Start lige her!

 

Bliv medlem

Sponsorer


Kalender
Besøg vores side
ØBI | Elmevej 122 | 9700 Brønderslev | Tlf.: +4540998341